Проект „Изкуство и култура за всички”

Обща цел на проекта:
Насърчаване на мултикултурния диалог между ромския и другите етноси чрез изкуствата, материалното и нематериално културно наследство.

Специфични цели:
• Повишаване участието на ромите в културни прояви;
• Развитие на умения и капацитет за културен