Проект „Изкуство и култура за всички”

Проект BGCULTURE-3.001-0009-C01 „Изкуство и култура за всички“

Проектът BGCULTURE-3.001-0009-C01 „Изкуство и култура за всички” по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.
Приоритетна ос: Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)
Период на изпълнение: 1.03.2023 – 30.04.2024
Водеща организация: НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил
Партньор: НЧ „Васил Левски 1965” гр. Кюстендил
Наименование на процедурата: Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“
Код на процедура: BGCULTURE-3.001

Проектът ще адресира потребностите, свързани със:
• Стимулиране на ромската общност за активно участие в обществения културен живот; и
• Запазване и развитие на културната идентичност на малцинствените общности и възпитаване в толерантност към различните етноси в общността.

Целеви групи, които ще бъдат обхванати:
• Хора от ромското етническо и културно малцинство, в т.ч. ромски занаятчии, ученици и младежи;
• Служители на партньорските организации по проекта;
• Гражданското общество, вкл. лица в неравностойно положение и лица, интересуващи се от култура и изкуства;
• Лица в отдалечени райони;
• Експерти, заети в областта на изкуството и културата, в т.ч. представители на ромското етническо и културно малцинство;
• Представители на местната и държавна власт, неправителствения сектор, социално-икономическите партньори и ромски лидери;

Очаквани резултати:
• Засилен мултиетнически културен диалог между децата от ромското и неромското население в Община Кюстендил;
• Повишен капаците на заинтересованите страни в общината за развитие на ромските деца и младежи чрез образование, творческа изява и общуване чрез изкуството.