Проект „Изкуство и култура за всички”

ИСТОРИЯ
Народно Читалище „Васил Левски”, като културно-просветно сдружение, е създадено през 1965 г. с решение на Общински съвет Кюстендил. То е изградено и работи на принципите на демократизма, доброволността и автономността. Неговата цел е да обогатява културния живот на хората, да възпитава и утвърждава националното самосъзнание. От 1965 г. до днес читалището е духовен център на общността, която обслужва в гр. Кюстендил.

МИСИЯ
Мисията на Народно читалище „Васил Левски 1965” е свързана със създаването, опазването и разпространението на духовни ценности, развиване на творческите способности и задоволяване на културните потребности и интереси на гражданите, създаване на условия за общуване между хората, подпомагане и организиране на културни, спортни, образователни, стопански инициативи и проекти, развитие на социална и образователна дейност и осигуряване на достъп до информация.
Мисията на читалището е ориентирана към съхраняване и развитие на българските традиции и народни обичаи, както съхранение и развитие на традиции и обичаи на малцинствата живеещи в България, разширяване на съдържателния и социален обхват на читалищната дейност за привличане на по-широк кръг от населението, в същото време да се утвърди като съвременен културен център

ВИЗИЯ
НЧ ”Васил Левски 1965” вярва, че е активен граждански център, съчетаващ традиция с иновативни идеи, допринасящ за устойчивото развитие на местната общност, която обслужва читалището. Също така вярва, че е възможно равноправното интегриране на уязвими групи.
Въвеждането на граждански ценности и развитието на гражданското ръководство сред уязвими групи ще допринесе за преодоляване на социалното изключване и маргинализация.
Ключов фактор върху пълната интеграция на уязвими групи е достъпът до качествено образование и качествени социални, здравни и трудово – посреднически услуги.
Равноправното интегриране на уязвими групи в обществото изисква промяна на политики и институционални стереотипи на местно, областно и национално ниво.
Културните институции, като читалищата, могат да спомогнат в различни направление да бъде добре анализирана и осмислена идеята, че приобщаването на уязвими групи е потенциал за развитие, а не проблем на Р.България

НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1965”
2500 гр. Кюстендил
кв. “Изток”, ул. „София” № 4
e-mail: vlevskijo@abv.bg